Kategórie
Nezaradené

Audit Partners Alliance

O nás

Spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, ekonomického a účtovného poradenstva a daňového poradenstva.
AUDIT PARTNERS ALLIANCE, s.r.o. je vedená v zozname Slovenskej komory audítorov pod číslom licencie 317, pôsobiaca na Slovensku od roku 2007.Spoločníkmi a zamestnancami spoločnosti sú členovia Slovenskej komory audítorov, Slovenskej komory daňových poradcov a Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov.

Audit

Služby auditu účtovných závierok poskytujeme v súlade so zákonom č. 423/2015 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Audit účtovnej závierky pozostáva z činností zodpovedného audítora smerujúcich k vyjadreniu nezávislého názoru na auditovanú účtovnú závierku v zmysle zákona č. 423/2015 Z.z. a v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami (ISA).
Pri posudzovaní povinnosti overovať účtovnú závierku audítorom budú od 1.1.2022 platné nasledovné kritériá:
a) celková suma majetku presiahla 4 000 000 eur,
b) čistý obrat presiahol 8 000 000 eur,
c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 50.

Naša spoločnosť poskytuje nasledovné služby:

 • Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa slovenských alebo medzinárodných účtovných štandardov (IAS/IFRS) a overenie výročnej správy zostavenej v zmysle zákona o účtovníctve
  Výsledkom práce audítora je vypracovanie audítorskej správy a vyslovenie svojho názoru v nej na účtovnú závierku overovanej spoločnosti a audit výročnej správy, pokiaľ spoločnosť má povinnosť ju zostaviť. Súčasťou našej práce sú listy vedeniu, v ktorých informujeme o zistených nezrovnalostiach v priebehu vykonávania auditu a priebežne ich s vedením spoločnosti konzultujeme.
 • Špecializovaný audit vybraných oblastí
  Zahŕňa audit časti účtovnej závierky, agregovanej účtovnej závierky, overenie súladu so zmluvnými podmienkami.
  Audítor skúma len vybrané oblasti účtovnej závierky, prípadne vyjadruje stanovisko k tomu, ako klient plní podmienky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov.
 • Previerka finančných výkazov
  Tento druh služieb sa odlišuje od klasického štatutárneho auditu účtovnej závierky mierou poskytnutého uistenia, rozsahom prác ako aj formou vypracovanej správy.

PORADENSTVO

DAŇOVÉ PORADENSTVO

Spoločnosť zabezpečuje pre klientov služby optimalizácie daňových povinností, zastupovanie v daňovom konaní, priebežné alebo jednorazové poradenstvo, spolupráca pri spracovaní daňových priznaní, registrácia platiteľov daní, upozornenie na aktuálne legislatívne zmeny v daňových zákonoch.

ÚČTOVNÉ PORADENSTVO

Spoločnosť poskytuje tieto služby:

 • Metodická pomoc pri zavádzaní účtovníctva
 • Kontrola a odborný dohľad nad účtovníctvom
 • Preverenie účtovníctva za minulé obdobia
 • Spracovanie finančných analýz spoločnosti

KONTAKTY

AUDIT PARTNERS ALLIANCE , s.r.o.
audítorská spoločnosť
licencia: SKAU 317
sídlo: Kalinčiakova 2817/19, 949 01 Nitra
IČO: 36841501
tel: 0905624874
e-mail: lsedikova@auditpartners.sk