Audit

Služby auditu účtovných závierok poskytujeme v súlade so zákonom č. 423/2015 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Audit účtovnej závierky pozostáva z činností zodpovedného audítora smerujúcich k vyjadreniu nezávislého názoru na auditovanú účtovnú závierku v zmysle zákona č. 423/2015 Z.z. a v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami (ISA).

Pri posudzovaní povinnosti overovať účtovnú závierku audítorom budú od 1.1.2022 platné nasledovné kritériá:

a) celková suma majetku presiahla 4 000 000 eur,
b) čistý obrat presiahol 8 000 000 eur,
c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 50.