Naše služby

Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky

zostavenej podľa slovenských alebo medzinárodných účtovných štandardov (IAS/IFRS) a overenie výročnej správy zostavenej v zmysle zákona o účtovníctve.
Výsledkom práce audítora je vypracovanie audítorskej správy a vyslovenie svojho názoru v nej na účtovnú závierku overovanej spoločnosti a audit výročnej správy, pokiaľ spoločnosť má povinnosť ju zostaviť. Súčasťou našej práce sú listy vedeniu, v ktorých informujeme o zistených nezrovnalostiach v priebehu vykonávania auditu a priebežne ich s vedením spoločnosti konzultujeme.

Špecializovaný audit vybraných oblastí

Zahŕňa audit časti účtovnej závierky, agregovanej účtovnej závierky, overenie súladu so zmluvnými podmienkami.
Audítor skúma len vybrané oblasti účtovnej závierky, prípadne vyjadruje stanovisko k tomu, ako klient plní podmienky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov.

Previerka finančných výkazov

Tento druh služieb sa odlišuje od klasického štatutárneho auditu účtovnej závierky mierou poskytnutého uistenia, rozsahom prác ako aj formou vypracovanej správy.